EN
pob Categori
EN

Newyddion cwmni

Rwyt ti yma : Hafan / Newyddion / Newyddion cwmni

 • Bloomden zirconia บล็อก ใน ตลาด ท้องถิ่น ของ ประเทศไทย

  บ ลู ม เดน เซอร์ โค เนีย ใน ตลาด ใน ประเทศไทย เช่น กรุงเทพฯ, บึงกาฬ, บุรีรัมย์, ไชย ปราการ, ชัยภูมิ, ตำบล เชียงดาว, เชียงใหม่, เชียงราย, ชุมพร, หาดใหญ่, กาฬสินธุ์, กำแพงเพชร, กาญจนบุรี, หาด กะ รน, ขอนแก่น, เกาะสมุย (เมือง) กระบี่ เพิ่ม ขึ้น เป็น 30,000 ดอลลาร์ สหรัฐ ตั้งแต่ เดือน มกราคม ถึง เดือน ตุลาคม ซึ่ง เห็น ได้ ชัด ว่า กลาย เป็น ตลาด ที่ สำคัญ มาก แม้ว่า การ เซอร์ โค เนีย หลาย ชั้น เพิ่ม เพิ่ม ขึ้น ขึ้น ที่ ที่ ที่ เมือง สำคัญ เช่น ลำพูน เลย ลพบุรี แม่ฮ่องสอน แม่สาย อำเภอ แม่สาย แม่สอด มหาสารคาม มุกดาหาร นครนายก นครปฐม นครปฐม นครพนม นครราชสีมา นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช น่าน ไทย นราธิวาส หนองบัว ลำพู โปร่งใส ความ แข็งแรง ใน อุดมคติ โรค บูรณะ บูรณะ ระบาด ระบาด โรค โรค ระบาด หมด ไป ใน ไม่ ช้า

  Darllenwch mwy
 • 日本 の ロ ー カ ル 市場 で ブ ル ー ム デ ン ジ ル コ ニ ア ブ ロ ッ ク

  東京 特別 区 部, 名古屋 市, 豊 橋 市, 岡 崎 市, 一 宮 市, 瀬 戸 市, 半 田 市, 秋田 市, 八 戸 市, 青森 市, 千葉 市, 船 橋 市, 松山 市 日本 の カ カ の の のの ブ ル ー ム デ ン ジ ル コ ニ ア ブ ロ ッ ク は, 今年 の 1 月 か ら 10 月 に か け て す で に 50,000 米 ド ル に 増 加 し て お り, パ ン デ ミ ッ ク が 全国 に 広 が っ て い る に も か か わ ら ず, 明 ら か に 非常 に 典型 的 な 重要 な 市場 に な っ て い ま す。 し か し 、 現在 、 福岡 市, 久留 米 市, 福島 市, 郡山 市, 広 島 市, 呉 市, 札幌 市, 函館 市, 神 戸 市, 鹿 児 島 市, 横 浜 市, 熊 本市, 京 都市, 仙台 市よ う な 多 く の 場所 や 重要 な 都市 で 多層 ジ ル コ ニ ア の 要件 が 高 ま っ て い ま す. 多層 ジ ル コ ニ ア ブ ロ ッ ク は, 歯 科 修復 物 に 理想 的 な 透明 性 と 強度 を 提供 で き ま す. パ ン デ ミ ッ ク が す ぐ に な く な る こ と を 願 っ て い ま す。 詳細 に つ い て は 、 ミ ス ジ ャ ン に お 問 い 合 わ せ く だ さ。 Whatsapp +8613135111830 メ ー ル : sales013@bloomden.com

  Darllenwch mwy
 • Blociau zirconia Bloomden ym marchnad leol Awstralia

  Mae blociau zirconia Bloomden ym marchnad leol Awstralia fel Brisbane, Bundaberg, Caboolture, Darwin, Palmerston, Sydney, Albury, Armidale, Bathurst, eisoes wedi cynyddu i 42,000 o Ddoleri'r UD rhwng mis Ionawr a mis Hydref sydd yn amlwg yn dod yn farchnad bwysig nodweddiadol iawn er bod y pandemig yn lledaenu gwlad gyfan . Fodd bynnag, mae'r gofynion ar gyfer y zirconia amlhaenog wedi'u cynyddu bellach mewn sawl man a gall dinasoedd pwysig fel Adelaide, Mount Barker, Melbourne, Ararat, Bairnsdale, Benalla, Perth, Albany, blociau zirconia amlhaenog ddarparu'r tryloywder a'r cryfder delfrydol ar gyfer yr adferiadau deintyddol. Gallai pandemig gobaith fynd yn fuan. Gwybodaeth bellach cysylltwch â Miss Jean: Whatsapp +8613135111830 Post: sales013@bloomden.com

  Darllenwch mwy
 • Welecom i 2019 IDS, Bloomden Booth: D088

  Mae IDS yn agor ei ddrysau yn Cologne o fis Mawrth 12-16, 2019. Mae ffair fasnach flaenllaw'r byd i'r sector deintyddol yn gymaint o farchnad ryngwladol ...

  Darllenwch mwy
 • Croeso i 2019 AEEDC, Bloomden Booth: 2B07

  AEEDC Dubai yw'r digwyddiad deintyddol mwyaf yn rhanbarth MENASA. Mae'r digwyddiad bellach yn camu i'w 24ain rhifyn gyda'r thema “Trosglwyddo Addysg ac Arloesi` `...

  Darllenwch mwy
 • Croeso i 2019 LABDAY, Rhif Booth Bloomden: Q15

  Mae Lab Lab West yn arddangos cynhyrchion fel cynhyrchion, gwasanaethau, a chyfathrebu technegwyr deintyddol, offer deintyddol, offer mecanyddol deintyddol, ac offer ...

  Darllenwch mwy
 • Blocuri de zirconiu Bloomden pe piața din România

  Blocurile de zirconiu Bloomden de pe piața locală din România precum București, Timișoara, Sibiu, Cluj-Napoca, Brașov, Sighișoara, Iași și Constanța au crescut deja la jumătate de milion de dolari SUA din ianuarie păie. pwysigă foarte tipică, precum și cerințe pentru Zirconia monolitică care yw o rezistență foarte mare la forțe mai mari în zona posterioară este în creștere acum la Suceava, Bușteni, Oradea, Târgu Mureș, Alba B, igraiaia. aplicat, care oferă dryrența și estetica ideale pentru dinții din față. Informații suplimentare vă rugăm să o contactați pe domnișoara Alice: Whatsapp +8613135119843 E-bost: sales008@bloomden.com

  Darllenwch mwy
 • Bloomden zirconia blocks in USA local market

  Bloomden zirconia blocks in USA local market like New York City, Los Angeles, San Francisco, and Miami, Seattle, Houston already increased to 2million US dollars from this January to October which obviously become very typical important market though the pandemic spreading most states from West to East and it's severe hit to the economy. However the requirements for the multilayer zirconia have been increased now in many states and important cities like Washington, Chicago, such multilayer zirconia blocks can provide the ideal transparency and strength for the dental restorations. Further information please contact Miss Jully: Whatsapp +8618627574922 Mail: sales009@bloomden.com

  Darllenwch mwy
 • Blocs de zircone Bloomden sur le marché local de la France

  Les blocs de zircone Bloomden sur le marché local de la France comme Paris, Lyon, Nice, Bordeaux sont déjà passés à 300000 euros de janvier à octobre, ce qui devient évidemment un marché important très typique bien que la pandémie se propage dans tout le pays et qu'elle a sévèrement frappé l'économie. Cependant, les exigences pour la zircone multicouche ont été augmentées maintenant dans de nombreux endroits et des villes importantes comme Marseille, Nantes, de tels blocs de zircone multicouche peuvent fournir la transparence et la résistance idéales pour les restaurations dentaires. J'espère que la pandémie pourrait bientôt disparaître. Pour plus d'informations, veuillez contacter Mlle Alice: Whatsapp +8613135119843 Courriel: sales008@bloomden.com

  Darllenwch mwy
 • Virágzó cirkónium-blokkok a magyarországi helyi piacon

  A magyarországi piacon fellobbanó cirkónium-blokkok, mint például Budapest, Debrecen, Szeged, Miskolc, Pécs, január és október között már 50 000 euróra nőttek, ami nyilvánvalóan nagyon tipikus fontos piacgá vált, bár a világjárvány elterjedt az egész országban. A többrétegű cirkónium-oxidra vonatkozó követelmények azonban sok helyen és olyan fontos városban, mint Győr, Nyíregyháza és Kecskemét, megnőttek, az ilyen többrétegű cirkónium-blokkok ideális átlátszóságot és erőt adhatnak a fog helyreállításához. A remény-járvány hamarosan elmúlhat. További információkért forduljon Miss Alice-hez: WhatsApp +8613135119843 Mail: sales008@bloomden.com

  Darllenwch mwy
 • Bloky oxidu zirkoničitého Bloomden na českém místním trhu

  Bloky zirkonia Bloomden na českém místním trhu, jako je Praha, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, se od ledna do října již zvýšily na 40 000 EUR, což se samozřejmě stalo velmi typickým důležitým trhem, i když se pandemie šíří po celé zemi . Avšak požadavky na vícevrstvý oxid zirkoničitý se nyní zvýšily na mnoha místech a důležitá města jako Hradec Králové, Pardubice, Olomouc, Moravskoslezský, Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, kraj Vysočina, tyto vícevrstvé bloky zirkonia mohou poskytnout ideální transparentnost a sílu pro zubní náhrady. Doufám, že pandemie bude brzy pryč. Další informace získáte od slečny Alice: Whatsapp +8613135119843 Mail: sales008@bloomden.com

  Darllenwch mwy
 • Bloki cyrkonowe Bloomden na lokalnym rynku w Polsce

  Bloki cyrkonowe Bloomden na polskim rynku lokalnym, takim jak Warszawa, Poznań, Bydgoszcz / Toruń, Kraków, Łódź, Wrocław, Lublin, Gorzów Wielkopolski / Zielona Góra, wzrosły już do 20 000 euro od stycznia do października, co oczywiście stało się bardzo typowym ważnym rynkiem mimo pandemii rozprzestrzeniając się w całym kraju. Jednak wymagania dla wielowarstwowego tlenku cyrkonu zostały obecnie zwiększone w wielu miejscach i ważnych miastach, takich jak Opole, Białystok, Gdańsk, Katowice, Rzeszów, Kielce, Olsztyn, Szczecin, takie wielowarstwowe bloki cyrkonowe mogą zapewnić idealną przezroczystość i wytrzymałość uzupełnień dentystycznych. Mam nadzieję, że pandemia wkrótce zniknie. Więcej informacji prosimy o kontakt z Panią Alice: Whatsapp + 8613135119843 Poczta: sales008@bloomden.com

  Darllenwch mwy